Zapisy do przedszkola 2014/2015

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015
W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2011 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

od dnia godz. do dnia godz. Etap rekrutacji/czynność rodzica
5 marca 10.00     Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach
i szkołach podstawowych  (bez możliwości rejestracji wniosków).
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
5 marca   11 marca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
12 marca   25 marca   Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie.
12 marca   26 marca w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata , należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano  oddziały integracyjne.

28 kwietnia 13.00     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
28 kwietnia 13.00 7 maja w godzinach pracy przedszkola/szkoły Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
9 maja 13.00     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte.
Procedura odwoławcza
9 maja      

Uruchomienie procedury odwoławczej.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
6 czerwca

16.00

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
6 czerwca 16.00 12 czerwca   Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
6 czerwca 16.00 13 czerwca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
18 czerwca 13.00     Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
18 czerwca 13.00 24 czerwca w godzinach pracy przedszkola/szkoły Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
25 czerwca 13.00     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 25 czerwca       Uruchomienie procedury odwoławcze.
29 sierpnia       Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Kryteria rekrutacji

Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Infolinia dla rodzicow

Oswiadczenie_Samotne wychowywanie

Oswiadczenie_US

Oswiadczenie_Wielodzietność

Oswiadczenie_Zatrudnienie

Wzor_wniosku_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola